gallery/logo_detail

Pedicure Tubyli

gallery/1_foot

Algemene voorwaarden Tubyli per 1 maart 2020 

1. Algemeen .  Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie - hierna te noemen: behandeling of overeenkomst - tussen Pedicure Tubyli – Dorien Blom - hierna te noemen: pedicure - en een cliënt. Deze voorwaarden zijn altijd van toepassing tenzij daar door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie en/of de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst 
 
2. Inspanningen.  De pedicure zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.  
 
Indien de cliënt afwijkende wensen heeft aangaande de behandeling zijn deze bespreekbaar, maar zal vooraf duidelijk worden aangegeven of dit voor eigen risico is en wat daarvan - indien dit redelijkerwijs mogelijk is - de aanvullende financiële consequenties zijn.  
 
3. Afspraken.  De cliënt moet verhindering van het nakomen van een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de pedicure melden. Indien de cliënt in deze nalatig is behoudt de pedicure zich het recht voor het minimumbedrag voor een standaard behandeling in rekening te brengen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag de pedicure de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. 
 
De pedicure moet verhindering van het nakomen van een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.  
 
Uitzondering hierop - voor zowel cliënt als pedicure - is overmacht als vermeld in de wet en jurisprudentie.. 
 
4. Betaling .  De pedicure vermeldt alle prijzen van de standaard behandelingen en producten zichtbaar op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. De pedicure vermeldt prijswijzigingen minimaal 30 dagen voor de wijzigingsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk en via mailing. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.  
 
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per betaalverzoek te voldoen. 

  
Alleen in overleg tussen beide partijen kan hierop een uitzondering worden gemaakt, de pedicure behoudt zich dan wel het recht voor hiervoor administratiekosten te rekenen. Voor deze betalingen geldt dat de vordering binnen de gestelde termijn op de rekening van pedicure dienen te zijn bijgeschreven of contant te zijn voldaan. Bij uitblijven van tijdige betaling volgt een herinnering, daarna een aanmaning en als laatste een ingebrekestelling. Pedicure behoudt zich het recht hiervoor extra kosten in rekening te brengen. In het uiterste geval zal de totale vordering worden overgedragen aan een 3 e  partij. 
 
5. Persoonsgegevens & privacy .  De cliënt voorziet de pedicure vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de pedicure aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.  
 
Bij in gebreke blijven van informatieverschaffing door cliënt kan de pedicure niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen. De pedicure neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. De pedicure behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.  
 
Persoonsgegevens worden gebruikt voor het kunnen bereiken van klant in woord of geschrift. Medische gegevens worden genoteerd in belang van het welzijn van cliënt om indien nodig een behandeling aan te passen en goed advies te kunnen geven. 
 
De pedicure zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. Gegevens worden enkel verstrekt aan nieuwe partij in geval van gerechtelijk bevel of indien de cliënt niet aan zijn financiële verplichtingen conform art. 4 voldoet..  
 
6. Geheimhouding .  De pedicure heeft een geheimhoudingsplicht inzake alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de pedicure verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. 
 
7. Aansprakelijkheid .  De pedicure is niet aansprakelijk voor schade - van welke aard ook - ontstaan door onjuiste en/of onvolledige informatie van de cliënt inzake de relevante lichamelijke aandoeningen.           Onder informatie wordt ondermeer verstaan: medicijngebruik, werkzaamheden inzake arbeid, vrijetijdsbesteding en dergelijke. Kortom alle informatie die invloed kan hebben op de relevante lichamelijke aandoeningen en de behandeling daarvan. 
 
 8. Garantie .  De pedicure geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de uitgevoerde behandeling. Deze garantie vervalt indien:  
- de cliënt andere producten dan de door de pedicure geadviseerde producten heeft gebruikt;
- de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd;.  
- de cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen de afgesproken termijn heeft opgevolgd;.  
- de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt;.
- de cliënt door eigen handelen zelf de veroorzaker blijkt 
 
9. Gedrag, Beschadiging & diefstal .  De cliënt behoort zich in het bijzijn van de pedicure behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien dit niet het geval is heeft de pedicure ten allen tijde het recht om een behandeling zonder opgave van redenen te staken of te weigeren. 
 
De pedicure heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.  
 
De pedicure meldt diefstal altijd bij de politie. 
 
10. Klachten .  Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product dient de cliënt dit binnen 7 dagen schriftelijk te melden aan de pedicure. De pedicure dient vervolgens binnen 5 werkdagen te reageren. Indien een klacht gegrond is zal de pedicure indien nodig de behandeling kosteloos opnieuw verrichten, tenzij dit medisch niet zinvol is.  
 
Indien de pedicure en cliënt inzake de klacht niet tot overeenstemming kunnen komen is de cliënt gerechtigd het geschil voor te leggen aan een mediator of andere juridische stappen te ondernemen.

gallery/1_leaf

Kies je behandeling

 

Kun je overdag of alleen in de avond of het weekend?
Kom je alleen of samen met iemand?

Heb je alleen last van een nagel of een likdoorn?

Of wil je eraan herinnert worden een nieuwe afspraak te maken?

.

gallery/1_butterfly
gallery/logo_detail

Kies je tijd

 

Kies de tijd die je het beste uit komt. Tot 24 uur van te voren is het nog mogelijk deze te verzetten.

Vul je

gegevens in

 

Je gegevens worden gebruikt om de afspraak te maken en ook om contact op te kunnen nemen voor het geval dit nodig is. Er wordt alleen een behandel dossier aangemaakt om je klachten beter te kunnen volgen en behandelen.